ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОЉЕВАЦ

(„Службени гласник РС“ број 72/09, 13/2016 и 30/2016-испр, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Члана 17 став 6 и 7 Закона о библиотечкој информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11 и 78/2021) , члана 54. став 1 тачка 7) и Члана. 35 – 41 Статута Јавне библиотеке Дољевац бр. 02-105-3/15 од 23.02.2015.године Управни одбор Јавне библиотеке у Дољевцу на седници одржаној 10.07.2023.године оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОЉЕВАЦ
Подаци о Јавној библиотеци Дољевац:
Јавна библиотека Дољевац, Дољевац 18410, ул. Николе Тесле бр.28.
Матични број: 17035736, ПИБ: 100491472.
Радно место: Директор Јавне библиотеке Дољевац, на период од четири године.
Услови које кадидат мора да испуњава:
1) да има стечено високо образовање из научне области у оквиру образовног – научног поља друштвеног – хуманистичких наука и уметности на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четрири године;
2) да има најмање пет година радног искуства у култури;
3) да се против кандидата не води истрага; да против кандидата није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности и да није осуђиван;
4) да је држављани Републике Србије;
5) општа здравствена способност;
6) напредно познавање рада на рачунару.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат за Директора подноси следећу документацију (доказе):
1.предлог Програма рада и развоја Библиотеке за период од четири године;
2. диплому о стеченој стручној спреми;
3. Оверену потврду послодавца, оверену копију решења или уговора/анекса уговора о раду којима се потврђује радно искуство у области културе.
4. биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима кандидата;
5. уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;), као и да није осуђиван;
6. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
7. Извод из матичне књиге рођених;
8. доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења).
Начин подношења пријаве:
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, е-mail), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.Сви докази се прилажу уз пријаву у оригиналу или фотокопије оверене код надлежног органа.
Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријаве је 10 дана и почиње да тече од дана објављивања огласа у дневном листу, издању за територију целе Републике Србије.Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе којима се доказује испуњавање услова конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
Адреса на коју се пријаве подносе:
Пријава са доказима доставља се Управном одбору Јавне библиотеке у Дољевцу, у затвореној коверти, на адресу: Јавна библиотека Дољевац, улица Николе Тесле бр.28, 18410 Дољевац са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Јавне библиотеке Дољевац“,или лично, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова, у времену трајања конкурса.
Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на телефон Јавне библиотеке Дољевац 018/870-814.