Јавне Набавке

ЈАВНА БИБЛИОТЕКА ДОЉЕВАЦ
РС225 – Нишавска област, ДОЉЕВАЦ
Унапређење техничких капацитета за киноприказивачку делатност – Набавка дигиталног биоскопског пројектора.
154/2022-02
Добра
7.500.000,00
Отворени поступак
Rok za podnošenje
08.08.2022 12:00:00

 

Унапређење техничких капацитета за киноприказивачку делатност – Набавка дигиталног биоскопског пројектора.

–   Јавни позив

–   Критеријуми за доделу уговора

–   Модел уговора о јавној набавци добара – биоскоп

–   Образац трошкова припреме понуде

–   Одлука о спровођењу поступка набавке дигиталног биоскопског пројектора

–   Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

–   Општи део – подаци о предмету набавке

–   Структура цене

–   Техничка спецификација

–   Упутства понуђачима како да сачине понуду

 

1 2 3 4