4 јануара, 2023

Day

Јавна набавка број: 275/2022-02 Отворени поступак Набавка опреме: 3Д систем са активним поларизатором –   Јавни позив –   Критеријуми за доделу уговора –   Модел уговора о јавној набавци добара –   Образац структуре цене –   Обрзац трошкова припреме понуде –   Опис и спецификације предмета, услови испоруке  или извршења –  Опис критеријума за квалитативни избор пословног субјекта са...
Read More