7 јула, 2023

Day

Јавна набавка број:   Бр.156/2023-02 Отворени поступак Набавка опреме:  Путничко возило путем финансијског лизинга Јавни позив Критеријуми за доделу уговора Модел уговора за набавку путничког возила Јавне библиотеке  Дољевац Образац структуре цене Oпис и спецификација предмета Техничке карактеристике и потребна опрема у возилу Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Општи део – подаци...
Read More