ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОЉЕВАЦ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОЉЕВАЦ

 

На основу члана 35. став 1. 4. и 7. члана 36. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/09, 13/2016 и 30/2016-испр, 6/2020, 47/2021, 78/2021 I 76/2023), Члана 17 став 6 и 7 Закона о библиотечкој информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11 и 78/2021), Члана. 23 – 31 Статута Јавне библиотеке Дољевац бр. 26/2023-05 од 10.07.2023.године и  Решења о давању претходне сагласности Управном одбору Јавне библиотеке Дољевац за расписивање и спровођење јавног конкурса за избор директора бр. 02-175 од 24.11.2023.год,  Управни одбор Јавне библиотеке у Дољевцу на седници одржаној 29.11.2023.године оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОЉЕВАЦ

На основу члана 35. став 1. 4. и 7. члана 36. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/09, 13/2016 и 30/2016-испр, 6/2020, 47/2021, 78/2021 I 76/2023), Члана 17 став 6 и 7 Закона о библиотечкој информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11 и 78/2021), Члана. 23 – 31 Статута Јавне библиотеке Дољевац бр. 26/2023-05 од 10.07.2023.године и  Решења о давању претходне сагласности Управном одбору Јавне библиотеке Дољевац за расписивање и спровођење јавног конкурса за избор директора бр. 02-175 од 24.11.2023.год,  Управни одбор Јавне библиотеке у Дољевцу на седници одржаној 29.11.2023.године оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОЉЕВАЦ

Подаци о Јавној библиотеци Дољевац:
Јавна библиотека Дољевац, Дољевац 18410, ул. Николе Тесле бр.28.
Матични број: 17035736, ПИБ: 100491472.
Радно место: Директор Јавне библиотеке Дољевац, на период од четири године.
Услови које кадидат мора да испуњава:
1)Да има стечено високо образовање на основним академским студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмње четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – у области друштвено –хуманистичких наука;

2)Да има најмање пет година радног искуства у култури;

3) Да се против кандидата не води истрага и да  није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;

4)Да има држављанство Републике Србије; 

5)Да има општу здравствену способност;
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат за Директора подноси следећу документацију (доказе):
1.Предлог Програма рада и развоја Библиотеке за период од четири године;
2. Оверену копију дипломе о стеченом високом образовању;
3. Доказ о руковођењу установом, или организационом јединицом установе;

 1. Биографију која садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада у установама културе са кратким предлогом остварених резултата у раду;
 2. Уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;

6.Уверење надлежног органа да кандидат није правоснажно осуђиван;
7. Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
8. Извод из матичне књиге  рођених;
9. Фотокопију личне карте (очитану личну карту).

 1. Доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење.
  Начин подношења пријаве:
  Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, е-mail), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Сви докази се прилажу уз пријаву у оригиналу или фотокопије оверене код надлежног органа.
  Рок за подношење пријава:
  Рок за подношење пријаве је 8 дана и почиње да тече од дана објављивања огласа у дневном листу, издању за територију целе Републике Србије. Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе којима се доказује испуњавање услова конкурса.
  Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
  Адреса на коју се пријаве подносе:
  Пријава са доказима доставља се Управном одбору Јавне библиотеке у Дољевцу, у затвореној коверти, на адресу: Јавна библиотека Дољевац, улица Николе Тесле бр.28, 18410 Дољевац са назнаком За јавни конкурс за избор директора Јавне библиотеке Дољевац,или лично, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова, у времену трајања конкурса.
  Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на телефон Јавне библиотеке Дољевац 018/870-814.

 

ЈАВНИ КОНКУРС БИБЛИОТЕКА 2023.год. —